Läsloggarna

1. Första loggen ni skriver ska handla om hur romanen börjar (inledningen/ anslaget och presentationen) och så ska ni försöka beskriva stilen och språket (här kan du läsa instruktionen för den första läsloggen),

2. den andra ska handla om beskrivningarna (miljö- och personskildringarna) i boken samt vilka karaktärer och konflikter som är centrala (här kan du läsa instruktionerna för den andra läsloggen) och

3. den tredje loggen ska handla om dramaturgins upptrappning, ev peripeti, klimax och avrundning samt diskutera bokens titel.

Varje logg ska illustreras med en bild som du tycker passar (läs inlägget om vad du bör tänka på när du letar bilder) och varje logg ska vara på mellan 200 och 400 ord.

Ni märker nog att det påminner om uppgiften som ni hade på engelskan. Himla bra att ni gjort något liknande redan! Då utgår jag från att det här ska gå lätt och smidigt, eller?

Mitt förslag är följande:
På tisdagarna jobbar vi med litteraturhistoria och på fredagarna kommer vi ibland att ha litteraturhistoria och ibland att prata om exempel på olika sätt som man kan berätta en historia (utifrån var vi är i läsloggsskrivandet) och så kommer ni att diskutera och jämföra era böcker och skriva era individuella läsloggar. Läxan under den här perioden kommer framför allt att bestå i att ni ska läsa i era romaner och skriva i era läsloggar.

Bland annat följande kommer ni att träna följande (saxat ur skolverkets kursplan för svenska B):

 • Eleven skall ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv. (Det är här bloggen kommer in.)
 • Eleven skall kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer. (Läs och njut och analysera din egen roman, men glöm inte att även lyssna på, diskutera och lära av  klasskamraternas erfarenheter. Här syftar jag främst på klassrumsdiskussioner kring olika romaner och utdrag ur romaner.)
 • Eleven skall ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker. (Gemensamt går vi igenom några mycket kända romaner, dramer, dikter och författarskap. Dessutom ska du redovisa din egen roman för klassen och sätta in den i sitt sammanhang. Du lär dig även av att höra dina klasskamraters redovisningar.)

(De två följande punkterna tar jag upp, men sätter dem inom parentes, eftersom tyngdpunkten inte kommer att ligga här, men de ändå kommer att beröras:

 • Eleven skall kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och bostadsort.
 • Eleven skall känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar.)

Kom gärna med frågor eller synpunkter genom att skriva en kommentar till detta inlägg!

12 Comments

 1. Emma Said,

  mars 7, 2010@ 20:06      

  Hej.
  När jag läste dessa kriterier så blev jag lite fundersam..
  ”Eleven skall ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv.” (Det är tydligen är bloggen kommer in…)

  Egentligen så säger detta ingenting om att man ska använda bloggen eller ens datorn som ett hjälpmedel. Dessa kriterier talar ju bara om att man ska lära sig att behärska själva skrivandet. Jag tycker det ligger mer nära till hands att tolka ”ett redskap i kommande studier” som en förmåga att uttrycka sig och formulera sig skriftligt.

  Tänk bara hur många timmar av svenskan som vi redan lagt ner på en massa tekniskt strul, eller på hur man ska publicera saker på bloggen osv. Jag måste säga att undervisningen får fel vinkel, att fokus flyttas från själva texten, som trots allt är det väsentliga.
  Jag har ingenting emot att använda datorer, men jag förstår inte varför datorn måste ha en så central roll i svenskundervisningen. Jag vill utveckla mig som skribent, inte som datoranvändare!

  Jag tycker det är missvisande att påstå att bloggandet eller datoranvändandet i sig skulle ingå i kursmålen, och jag vet att det finns fler i klassen som har liknande åsikter om det här.

  //Emma

 2. cwaste Said,

  mars 7, 2010@ 22:14      

  Hej Emma och alla ni andra!
  Nej, du har helt rätt i att det inte står i kursmålen eller betygskriterierna att ni ska blogga. (Det står inte heller om ni ska skriva på ordbehandlare, skrivmaskin eller för hand.) Men de typer av texter som ni publicerar på bloggen står det i kursmålen och betygskriterierna att ni ska skriva.
  Det är tråkigt om ni tycker att tekniskt strul överskuggar fördelarna med att vi genom bloggen kan göra våra texter publika. Själv tycker jag att det är mycket mer stimulerande att skriva när jag vet att fler än bara min lärare kommer att läsa mina texter. Men visst har du rätt i att tekniken strular, usch ja! Men bara i skolan, när vi kör trådlöst, väl? Det strular väl inte annars också? (Vi får tjata mer på skolledningen om att det måste fungera bättre. Hur ska ni annars kunna förbereda er för högre studier och yrkesliv?)
  Vad gäller uppgifterna hoppas jag att ni har lite tålamod och förtröstan och vågar lita på att jag är seriös, att det kommer att gå bra … Ni kommer att lära er och utvecklas massor i år (naturligtvis under förutsättning att ni vill det ;-)). Jag tror dessutom att ni kommer att känna att ni har stor nytta av det som vi gör nu. Kanske är jag för otålig. Jag måste tänka mer på det. Jag tycker att ni är så klipska och att ni hänger med bra. Kanske glömmer jag att det för en del av er blir många nya små detaljer att tänka på hela tiden. Känner ni att ni har fått för lite hjälp? Vi får fortsätta den här diskussionen. Det är viktigt att vi förstår varandra. Tack för att du signalerade! Vi ses på tisdag!

 3. Kajsa Ellida Hellborg Said,

  mars 8, 2010@ 20:37      

  Hej

  Jag kan inleda med att jag till fullo håller med Emma. Det jag såg fram emot med Svenska B var att utveckla mitt skrivande, mitt språk och mina kunskaper inom litteratur historia. Inte om att sitta bakom en dator till största delen av tiden och lära mig hur man lägger in en länk eller bild på en blogg. Just nu känns det som att vi lagt ner långt mycket mer tid på att lära oss sådana saker än att lära oss saker om det svenska språket. Att det tar lång tid handlar inte om att nätet är slött, utan om att det faktiskt tar lång tid att greja med datorer på lektionstid och i undervisning.

  Jag skulle personligen uppskatta om vi lade det här med datorer bakom oss och lärde oss svenska istället.

  Kajsa

 4. J. K. Falck Said,

  mars 8, 2010@ 23:09      

  Hej!

  Jag instämmer i det Emma vill förmedla. Jag tror personligen inte att bloggandet begagnar vår utveckling ett knyst.

  Mvh Johannes

 5. Gabriel Andersson Said,

  mars 8, 2010@ 23:48      

  Jag tycker att det som sägs stämmer, men för att vara till Charlottas försvar så tror jag inte att hon vill något illa med detta, det finns säkerligen ett mål med bloggandet. Visst är det lite struligt och så men jag känner att det är mer intressant att kunna klicka runder och se vad andra tycker och tänker.

  Vi ses i skolan!

 6. cwaste Said,

  mars 9, 2010@ 10:37      

  Jag hänvisade i fredag till programmålet för det naturvetenskapliga programmet. Kanske vill ni läsa det:

  ”Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

  * har förmåga att inhämta ny kunskap och kan sätta sig in i nya frågeställningar som gäller naturvetenskap, individ och samhälle,
  * kan använda datorer och informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation samt har kunskaper om informationsteknikens möjligheter och problem,
  * kan kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i tal och skrift samt har tillägnat sig insikter om språket som en väg till lärande och begreppsutveckling,”

  Dessutom står lite vagt att …

  ”Kunskaper i utbildningens karaktärsämnen används ofta i sammanhang där förmågan att samarbeta och att uttrycka sig i tal och skrift är av stor vikt. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Förmågan att använda svenska språket utvecklas inom utbildningens alla ämnen. Kontakterna med andra länder och kulturer ökar, bland annat som en följd av den snabba utvecklingen inom informationstekniken. Genom studier i engelska och i andra främmande språk läggs en grund för samverkan över nationsgränser och en beredskap för studier och yrkesliv samt för förståelse för andra kulturmönster.”

  och

  ”Utbildningen ger god vana att använda informationsteknik som verktyg för lärande och kommunikation inom de matematiska, naturvetenskapliga och tekniska ämnesområdena.”

  I Skolverkets kommentar till programmålet står följande:

  ”I och med informationsteknikens framväxt har användningen av digital teknik inom de matematiska, naturvetenskapliga och tekniska sektorerna blivit mycket utbredd. I utbildningen på naturvetenskapsprogrammet används datorer som verktyg för lärande och kommunikation. Eleverna ska kunna använda informationsteknik på ett sätt som stärker förståelse, begreppsutveckling och kommunikation. De elever som börjar naturvetenskapsprogrammet har olika färdigheter när det gäller att använda datorn som ett hjälpmedel. En elev som saknar goda kunskaper i datorkunskap bör ges möjlighet att tidigt i utbildningen välja en kurs i datoranvändning.”

  Som jag sa i fredags står det inget om användningen av it i kursplanen för Svenska B. Det enda som står är:

  ”Eleven skall ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier och arbetsliv.”

  Ni får betänka att dessa programmål började gälla 1994 och att nya skrivs just nu. Dessa tror jag kommer att vara ännu mer anpassade efter era behov.

  Vad gäller användandet av bilder står det i betygskriterierna för VG för kursen svenska b:

  ”Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana medier.”

  Och för MVG står följande:

  ”Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.
  Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och drar egna slutsatser.”

  Vid det nationella provet i svenska (som ni kommer att göra till hösten) läggs det stor vikt vid bilder och andra medier. Detta kallas för det utvidgade textbegreppet.

  Europaparlamentet har gett ut riktlinjer för hur de tycker att skolan ska arbeta (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG). De skriver om 8 nyckelkompetenser som alla är lika viktiga. Dessa är:
  1. Kommunikation på modersmålet.
  2. Kommunikation på främmande språk.
  3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens.
  4. Digital kompetens.
  5. Lära att lära.
  6. Social och medborgerlig kompetens.
  7. Initiativförmåga och företagaranda.
  8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.

  Digital kompetens förklarar de enl följande:
  Definition: Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.
  Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens 30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15 Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet. Här ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom användningen av Internet och kommunikation via elektroniska medier (e-post, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, lärande och forskning. Man bör också känna till hur informationssamhällets teknik kan stödja kreativitet och innovation samt vara medveten om frågor som rör den tillgängliga informationens validitet och tillförlitighet och de juridiska och etiska principer som interaktiv användning av informationssamhällets teknik innefattar.
  De färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta information och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma dess relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, samtidigt som man är medveten om de samband som finns mellan dem. Man bör ha de färdigheter som behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information och förmågan att skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade tjänster. Man bör också kunna använda informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet och innovation.
  Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen.

  Ja, det blev en lång kommentar … detta är de styrdokument jag stöder mig på. Mitt främsta argument är att bloggandet skapar möjligheter och löser problem.

  Bloggen kan fungera som mötesplats och redskap för reflektion:

  Du kan ge och få tillbaka
  Du kan sprida kunskaper, information och åsikter och du kan ta emot andras kunskaper, information och åsikter. Via kommentarsfunktionen och pingbacks kan kommunikationen fungera åt båda hållen. Dessutom uppstår lätt samtal mellan olika bloggare som på så vis inspirerar varandra till nya tankar och texter.

  Du blir klokare
  Genom att formulera dina tankar för dina mottagare tvingas du också att formulera dem för dig själv – dina tankar klarnar och du kan utifrån dem lättare fatta kloka beslut.

  Du utvecklas som skribent
  När du bloggar tränar du dig i att tänka på syfte och mottagare. Detta är en oerhört central del av att bli en skicklig skribent. Du har själv kontroll över din blogg och kan nå ut till mottagare när du vill. Ju oftare och mer du tränar dig i att formulera dig, desto skickligare blir du.

 7. lisamarie Said,

  mars 9, 2010@ 17:45      

  Jag måste säga att jag inte alls har något emot att använda mig av bloggen i svenskaämnet. Jag tycker inte att det överskuggar skrivandet, jag ser det som likvärdigt med att skriva texter i Word-programmet. Dessutom kan man få respons på det man gör även av sina kompisar och inte bara läraren.

  Det jag har lärt mig under de lektioner vi haft där man suttit vid datorn tror jag med stor sannolikhet att man kan ha nytta av i arbetslivet eftersom många arbeten kräver att man ska kunna använda dator, skriva instruktioner och referat och att kunna ge respons på vad andra skriver. Dessutom är bloggen bra på så sätt att information om vad vi ska göra på lektionerna snabbt och lätt kommer ut så att man vet vad man missar om man t ex är sjuk!

  Jag tycker att alla ska försöka vara lite mindre negativa. Det är min åsikt.

 8. Clara Said,

  mars 9, 2010@ 19:33      

  Jag håller helt med Lisa. Ni andra pratar som om vi har haft denna kusen hur länge som helst ”jag såg fram emot att utveckla mitt språk och svenska kunskaper”. det är ju inte precis så att vi ALDRIG kommer få chans att skriva något. Jag tycker att det är trångsynt och sorgligt att man inte kan ge saker och ting en chans innan man börjar klaga. Men självklart är det tråkigt att tekniken strular och jag hoppas inte att bloggen skall överskugga hela kursen. Men vi har gått en så pass kort tid av denna kurs nu så jag tycker det är på tok för tidigt att börja prata om att man inte kommer att utvecklas..

 9. emmgus Said,

  mars 9, 2010@ 19:53      

  Jag har ingenting emot datorn och bloggen, Charlotta, så länge den används som ett hjälpmedel och ett redskap. Men man kan aldrig begära att alla ska tycka det är roligt att fibbla med dessa smådetaljer vars relevans lätt kan ifrågasättas..

  Jag tycker att alla borde ha möjlighet till klara besked i form av betygskrav. Man måste få chansen att lägga ambitionsnivån där man själv vill. Min fråga till dig Charlotta är alltså: Hur bedömer du bloggandet? Hur ska jag veta vad jag ska prestera för att uppnå ett mål i form av ett betyg?

  Detta tycker jag är en sak som varit otydlig, och som gör att man lätt kan känna sig vilse. Om man, som de flesta i vår klass, är mån om att göra bra ifrån sig har man rätt till TYDLIGA OCH KONKRETA BETYGSKRAV. Detta efterlyses!

 10. cwaste Said,

  mars 9, 2010@ 23:04      

  Det är inga särskilda betygskriterier för bloggandet utan kursens betygskriterier gäller (de som vi gick igenom i början av kursen). För säkerhets skull tar jag dem en gång till här:

  Kriterier för betyget Godkänt
  Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är anpassad efter målgrupp och syfte.
  Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och påvisar samband och skillnader.
  Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i tal och skrift.
  Eleven redogör för några betydelsefulla författarskap och idéströmningar.
  Eleven redogör för huvuddragen i utvecklingen av svenska språket, gör iakttagelser och reflekterar över historiska och sociala språkskillnader och minoritetsspråkens ställning i Sverige.

  Kriterier för betyget Väl godkänt
  Eleven söker uppslagsrikt på egen hand relevant material för skriftlig och muntlig framställning samt granskar och värderar informationen.
  Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i olika sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande och övertygande sätt.
  Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära begrepp.
  Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid.
  Eleven gör iakttagelser om bildbaserade mediers uttrycksmedel och analyserar självständigt sådana medier.
  Eleven exemplifierar olika varianter av det svenska språket som sociolekter, dialekter och stilnivåer samt redogör för minoritetsspråken och deras ställning i Sverige.
  Eleven redogör för grunddragen i de europeiska språkens släktskap, ursprung och deras påverkan på svenska språket samt påvisar utifrån textstudier likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

  Kriterier för betyget Mycket väl godkänt
  Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.
  Eleven tolkar bildspråk och uppfattar olika innebörder i lästa texter.
  Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier och drar egna slutsatser.

 11. cwaste Said,

  mars 9, 2010@ 23:17      

  Om ni nu i början av kursen sätter ut punkt i slutet av era rubriker kommer det inte att påverka era kursbetyg. Men jag kommer att påtala misstaget och förvänta mig att ni slutar med det.
  Om ni har skrivit svårläsligt när ni lämnar in era texter som ni skrivit för hand, så kommer det inte att påverka ert betyg på kursen. Men jag kommer att påtala problemet och förvänta mig att ni försöker skriva prydligare nästa gång (är det oläsligt får ni skriva om uppgiften).
  Om ni på era läsloggar inte sätter era inlägg i kategorier eller ger dem etiketter, kommer det inte att påverka era kursbetyg. Men jag kommer att förvänta mig att ni vill lära er det och jag kommer att försöka hjälpa er tills ni klarar det. 🙂

 12. wasp Said,

  mars 10, 2010@ 16:01      

  Utan att ha läst igenom alla kommentarer så tror jag att anledningen till det stora motståndet mot bloggandet är att vi helt enkelt är konservativa. Jag känner så i alla fall. Vi är alla skolade i samma typ av system i skolan. Vi har fått lära oss att vi ska sitta och lyssna på läraren på lektionerna kombinerat med enskilda uppstrukturerade arbeten. Detta har vi gjort i princip 10-11 år. Så jag tror att vi alla känner oss lite osäkra nu när vi ska pröva på en ny inlärningsmetod. Det hade helt enkelt varit lättare med ett ”vanligt inlärningssätt”, så känner även jag. Men jag tycker att det här med sociala medier medför en revulution inom skriftspråket och något som svenska för eller senare måste anpassa sig till. Därför tyckte jag att detta var ett bra initiativ till en början.

  Efterhand tycker jag dock att bloggandet har tappat fokus. För det handlar faktiskt om texter i olika former och inte hyperlänkar. För sånt tror jag att de flesta har eller kan klura ut själva.

  Jag tror att bloggandet skulle få mer mening och uppskattning om vi fick olika ämnen som vi skulle skriva löpande texer om och inte kommentarer och instuktioner. För det är det som bloggandet i grunden handlar om.

  Så med förhoppningar om att jag inte har trampat för många på tårna önskar jag alla en trevlig onsdagseftermiddag.

  // Harald


RSS feed for comments on this post

Hoppa till verktygsfältet