Realismen

När man pratar om Europa under 1800-talet (och särskilt den senare hälften av 1800-talet) så kommer dessa begrepp ofta upp:

 • Industrialisering
 • Urbanisering
 • Rationalisering
 • Kolonisering
 • Imperialism
 • Nationalism
 • Massproduktion
 • Befolkningsökning
 • Emigration
 • Växande klassklyftor
 • Krav på demokratisering
 • Konservatism
 • Liberalism
 • Socialism
 • I samband med industrialiseringen (som börjar ungefär vid mitten av 1700-talet och tar verklig fart under 1800-talet) förändrades samhället från grunden. Allt fler kritiserade romantikerna för att fly verkligheten. Realisterna ville beskriva samhället och dess människor såsom de såg ut och gärna även förbättra människors livsvillkor. De punkter som jag tagit upp här ovan, var några av de saker som författare ville skriva om. Kipling skrev till exempel positivt om kolonisering, medan Conrad skrev negativt om samma fenomen (genom att skilda dess baksidor), Dickens skrev om arbetarklassens levnadsvillkor och Balzac om medelklassens … Gemensamt för de flesta författarna var att de tillhörde medelklassen och delade medelklassens värderingar.

  På 1800-talet kunde man med hjälp av ny teknik massproducera böcker och tidningar. Det ledde till att tillgången på intressanta och bra böcker och tidningar ökade och priserna minskade. Följetonger blev vanliga (ex Dickens).

  Allt fler människor läste (allt fler orkade, kunde, ville och hade råd). Obs! Detta gällde inte arbetarna (de flesta av dem kunde inte; de varken hann eller orkade och de inte hade tillgång till böcker), men de som arbetade som tjänare eller pigor i de rika hemmen kunde ibland ha tid för läsning och dessutom tillgång till böcker i de rika husägarnas bibliotek. Författares åsikter fick i många länder ett stort genomslag, för det fanns fortfarande varken radio, tv eller internet som kunde konkurrera om människors tid och intresse. 😉

  Det skedde alltså en ömsesidig påverkan. Samhället speglades i litteraturen och litteraturen hade stor betydelse för opinionsbildningen.

  På 1800-talet var det medelklassens ideal och normer som gällde. Tidigare hade adeln och kungen bestämt samhällets ideal (vad som är bra) och normer (vad som anses rätt och fel). Idealet blev duktiga och företagsamma män som själva lyckats skapa sina rikedomar. Samtidigt ansåg många att de som var fattiga var det p g a sina personliga brister (de var helt enkelt inte duktiga/skickliga/företagsamma; kanske berodde deras fattigdom kort och gott på att de var lata?!).

  UPPGIFT: Skriv en kommentar kring dessa två frågor:

  1. Hur anser du att samhället påverkade författarna och litteraturen och vice versa?
  2. Jämför med hur det ser ut i dag: Finns det några drag från senare hälften av 1800-talet och från realismen och naturalismen som du känner igen i vårt samhälle och vår litteratur i dag?

  12 Comments

  1. ribibno Said,

   juni 1, 2010@ 12:19      

   Realismen påverkade författarna på så sätt att det blev mer realistiskt, om man kan säga så. Allt skulle ses ur ett perspektiv som var verkligt, inget påhittat eller förskönat utan allt skulle berskrivas som det var.

   Författarna gjorde i sin tur att människor fick en annurlunda bild av världen, de fick reda på hur det såg ut där ute.

   Idag gäller det inte någon riktig epok, utan jag tolkar det som att nu råder det en blandning av många olika. Mycket är realistiskt men ändå romantiskt.
   Då fanns det inte så många spridningsvägar som idag, nu finns det allt från vanligt papper till internet. Internet är en stor spridningskälla.
   För att kunna slå igenom som författare nu måste man skriva väldigt slagkraftiga texter som får uppmärksammhet på ett annat sätt än vad som gällde under realismen.

   //Robin Elias och Edgar

  2. lisamarie Said,

   juni 1, 2010@ 12:25      

   Industrialiseringen under 1800-talet ledde till urbanisering. Städerna skapade arbetstillfällen och det gjorde att många flyttade dit. Människorna i städerna bodde trångt, det var smutsigt och sjukdomar spreds. Denna misär var ett viktigt ämne som många författare skrev om. De skildrade samhället så som det var och förskönade ingenting. De ville förbättra människors livsvillkor. De ville även att folk skulle ha egna åsikter och våga protestera mot orättvisor.

   Teknikutvecklingen ledde till att man kunde massproducera böcker och tidningar. Fler och fler fick tillgång till böcker. Detta gjorde att författarna lättare kunde nå ut med sina budskap. Boken var det viktigaste mediet.

   Idag är boken inte det centrala mediet för att sprida åsikter. Man har övergått till att debattera i radio, TV, dagstidningar och Internet. Dessa medier sprider åsikter på ett mer effektivt sätt eftersom det inte tar lika lång tid som att trycka en bok. Om man t ex sprider något på nätet publiceras det direkt.

   De böcker som skrivs idag handlar oftast om individens tankar och känslor. Man läser dem inte för att lära sig något nytt direkt utan mer för att man är intresserad av det ämne boken tar upp. Ofta kan man känna igen sig eller få fördjupad förståelse för andra människor. Man skulle kunna säga att många av dagens böcker är både realistiska och romantiska eftersom de skildrar människor som de är samtidigt som de kretsar kring känslor.

  3. lisamarie Said,

   juni 1, 2010@ 12:25      

   Kommentaren som jag nyss publicerade är skriven av Lisa och Diana:)

  4. iozenge Said,

   juni 1, 2010@ 12:27      

   I dagens samhälle känns litteraturen otroligt mer facetterad än i gamla tider då olika epoker härskade, då alla böcker var skrivna på exakt samma sätt som varierande på vilken tid som var. Idag känner jag att istället för att skriva något enbart för att göra sitt inlägg i den härskande epoken, vill man göra något eget unikt, och de som har mest fantasi, de som sticker ut mest, blir mest respekterade. Verk som Sagan om Ringen tog världen med storm och revolutionerade Fantasygenren. Harry Potter är världens mest säljande bok efter bibeln, trots sin stereotypa layout; de goda mot de onda, användandet av enkla karaktärer och handling. Men det underhåller! i dagens samhälle när folk är rätt nöjda med hur de lever, att de inte känner sig så engagerade i att förändra. denna välfärd leder till tråkdom, och den tråkdomen leder till sökandet efter underhållning. Särskilt tonåringar har ett behov att fly vardagen, puberteten fylld med ofattbara problem, som kärlek och det sociala livet. därför känner jag att böcker som Harry Potter och Twilight har blivit så populära; det ger en utblick ut i en drömvärld som man är i desperat behov av.
   Politiska och religiösa texter har backat ifrån att ligga i skönlittera historiers budskap och finns istället konkret att hitta på nätet eller i tidsskrifter.
   Idag är analafabetismen inget problem (i västvärlden) och alla kan skriva och föra vidare sina åsikter. Man behöver inte längre ha ett fint språk för att folk ska föra vidare sina tankar, allt är gjort av alla för alla. Nackdelen kan vara att folk söker sig mot internet och bort från skönlitteraturen. förkortningar och dylikt gynnar inte saker som rättstavande eller annan korrekt grammatik. Nya saker blir som en fluga, bloggandet, Twitter etc. och förr eller senare går folket mot det nya spännande. / J-H

  5. Gabriel Andersson Said,

   juni 1, 2010@ 12:30      

   1. Industrialiseringen påverkade samhället på ett positivt vis sett från litteraturens sida. Eftersom att det blev en massproduktion av böcker vilket gjorde det mycket mer tillgängligt för medelklassen att läsa.
   Men nu var folket trötta på att läsa om en massa ”flum” och overkliga händelser. Då ”föddes” det realistiska författardraget. De skildrade dagens samhälle på ett sanningsenligt vis.
   På grund av massproduktionen, blev det billigare att köpa böcker vilket i sin ledde till att fler köpte böcker som resulterade i att de som inte var etablerade kunde/vågade slå sig in i litteraturens elit.

   2. Dagens böcker kan handla om nästan precis vad som helst och det finns alltid någon som tycker om just den genren. De genrer som framförallt sticker ut idag är deckarromaner och bland ungdomar åt sci-fi/ fantasy hållet med lite romantiska inslag.
   Vissa författare skriver för folkets nöje och andra skriver för att berätta om hur dagens verkliga samhälle ser ut. Och just det med att skriva om dagens samhälle, är det vi känner igen från realismen.
   Ett bra sätt att sprida sin litteratur är att lägga ut en liten smakbit av boken på Internet vilket kan locka en del läsare. Även recensioner är ett bra sätt för att offentliggöra sina texter.

   Av Gabriel och Filip

  6. agnesia Said,

   juni 1, 2010@ 12:38      

   Författarna tillhörde oftast medelklassen, och de delade oftast medelklassens värderingar (som det står ovan). Tack vare detta kunde det vanliga folket känna igen sig i författarnas berättelser. Realismens författare skrev sina romaner på ett detaljerat och objektivt sätt och visade hur verkligheten var. De skrev också om de olika problemen som fanns under deras tid och de förskönade ingenting. Realismen är lite i motsats till romantiken, där man ville försköna allt och komma ifrån det obehagliga. Detta fick människorna att förstå vilka problem det fanns i världen, man förstod sig på hur saker och ting låg till. Eftersom fler och fler människor blev läskunniga så kunde man också nå ut till fler samhällsklasser, och alla kunde förstå de olika klassernas problem. Detta gjorde att de lägre samhällsklasserna kunde förstå att de kanske hade det lite sämre än överklassen, och detta hjälpe dem att gå emot och kräva sin rätt till bättre standard.

   Många av dagens författare skriver om det sociala och ekonomiska problemen som finns i vårt samhälle idag. De skriver om vanliga människors problem i samhället, precis som under realismen. Många författare idag skriver på ett enkelt sätt och ett vardagligt språk (ibland kanske lite för vardagligt…). Men trots detta är berättelserna fortfarande detaljrika. Författare både idag och under realismen skriver på ett sätt som får läsaren att fundera över hur vi egentligen har det. Man börjar fundera på vad som egentligen är rätt och vad som är fel. Under romantiken skrev man ofta bara om hur underbart och vackert allting var, och man lyfte aldrig fram de stora problemen. Både under realismen och nu skrivs det om problem som rör alla samhällsklasser, inte bara de rika eller bara de fattiga, utan alla kan känna med författaren.

   Agnes & Louise

  7. cwaste Said,

   juni 1, 2010@ 13:33      

   Intressant som Agnes och Louise skriver att medelklassen (den nya stora läsargruppen) kunde känna igen sig i det som beskrivs i den litteratur som skrivs under 1800-talet. Medelklassen skriver om medelklassen för medelklassen. (Tidigare var det i stor utsträckning adeln som skrev om adeln för adeln.) Det fick mig att vilja dra en parallell till arbetarklasslitteraturen som kommer i början av 1900-talet, då en mängd arbetarförfattare/proletärförfattare (t ex Moa Martinsson, Vilhelm Moberg, Artur Lundkvist, Harry Martinson, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson …) blir stora och skildrar vanliga arbetares villkor … Alltså arbetarklassen (ofta i stort sett autodidakter, d.v.s. självlärda författare) som skriver om arbetarklassen för arbetarklassen. Här kan ni läsa mer om arbetardiktningen om ni är nyfikna på den: (skapa ett eget konto på NE så kan du läsa den långa versionen även hemifrån!)
   http://www.ne.se/lang/arbetardiktning
   🙂
   Hur ser det ut i dag?

  8. wasp Said,

   juni 6, 2010@ 12:55      

   Jag tror att det var rätt så svårt att inte bli påverkad av industrialiseringens baksidor. När man såg den misär som rådde i arbetarkvarteren med all sjukdom och fattigdom och sedan såg välställda författare springa runt och beskriva hur enastående en fjäril var på sådär 100 sidor var det inte nog så svårt att inse att något var fel.
   Romantiken blev helt enkelt för världsfrånvänd vilket gjorde att epoken till slut blev ohållbar när industrierna bredde ut sig mer och mer och det med all dess konsekvenser inte speglades i litteraturen.
   Det var väl därför nästa epok blev raka motsatts mot romantiken och man fördömde allt som den stod för. Realismen visade på vad som var fel och detta gjorde att idéströmningar kom igång som t.ex. arbetarnas rättigheter. Socialismen slog rott i slutet av 1800-talet och med den fackrörelsen. Till slut fick också vanligt folk rättigheter och det har han delvis realismen att tacka.

   Jag tror att vårat samhälle idag är rätt så realistiskt. För det mesta flyr vi inte existerande problem utan vi tar tag i dem. Vi har oberoende media och vårat samhälle är sekulärt vilket gör att man kan behålla en transparens i samhället. Jag tror att det var mycket det Realismen/Naturalismen var ute efter. Att om där var något fel i samhället så ska detta belysas och inte gömmas undan.

   // Harald

  9. plugglisa Said,

   juni 7, 2010@ 23:11      

   Som nästan alla epoker är realismen en motreaktion till sin föregångare, romantiken. Realisterna hade helt enkelt tröttnat på att folk drömde sig iväg, glömde bort verkligheten och därför inte tog tag i problemen, som bara blev värre. I och med industrialiseringen så skedde även en urbanisering som ledde till att misären i samhället blev mer påtaglig. Det var främst industriarbetarna som kände av det. Dock hade de ingen möjlighet att göra så mycket åt det; arbetsförhållandena var jättehårda och de kunde varken läsa eller skriva. I och med att man under romantiken lade mycket vikt på individerna, skulle det kunna tänkas förklara varför människor från medelklassen ville förbättra fabriksarbetarnas villkor. Medelklassen skulle kunna liknas vid en länk mellan fabriksarbetarna och de andra samhällsklasserna.

   Tack vare industrialiseringen kunde sättet att trycka böcker på förbättras. Detta och den ökade läskunnigheten bland människorna gjorde att författarna kunde påverka mer. En annan konsekvens av bättre boktryck var att priset på böcker sjönk. Detta gynnade både folket som hade större möjligheter att ha råd med fler böcker och författarna som kunde tjäna mer pengar på att skriva böcker.

   Dock var varken samhället eller industriägarna glada över vad författarna skrev; industriägarna tjänar mindre om de måste kunna ge arbetarna bättre villkor och samhället vill inte ha fler oroligheter. Samtidigt var situationen ohållbar; missnöjda arbetare gör inte lika bra jobb som nöjda vilket resulterar i mindre bra produkter. Visserligen fanns det andra människor som kunde ersätta de dåliga arbetarna, men i och med att information kunde spridas bättre än innan skulle industriägarna förr eller senare bli tvungna att vidta åtgärder. Genom att undersöka hur människorna i Europa har det idag kan vi konstatera att det har blivit bättre.

   Realismen har också satt andra spår i dagens samhälle: t.ex. nyheter, dokumentärer, biografier och deckare har drag från realismen för att de beskriver saker och ting verklighetstroget. Anledningen till att det fortfarande finns så mycket från realismen kan vara att människor lättare kan relatera till det. Inte bara känslomässigt utan även också miljö- och situationsmässigt.

   I och med att vi idag har många fler sätt att sprida information på, finns det många möjligheter att påverka samhället. Också det faktum att nästan alla kan publicera information på t.ex. twitter, bloggar och youtube gör att folk får reda på hur eländigt det är i världen.

   Tack vare att nästan alla kan läsa och skriva, har ovan nämnda tjänster och former fått möjlighet att påverka samhället. Utan läskunnigheten hade samhället inte kunnat utveckla på det sätt som det har gjort. Idag måste man på ett eller annat sätt läsa och skriva för att kunna leva ett normalt liv.

   Dock har författarna stött på andra problem; innan handlade det om att ha möjlighet att publicera, idag har detta till och med slagit över så att det är för lätt att publicera. Detta leder till att med hjälp av internet kan en bok lätt spridas ut till allmänheten utan att författarna får betalt. Detta hände bland annat Stephenie Meyer och hennes bok ”Midnight sun”.

   Ett annat problem som också uppstått i och med att det är lättare att publicera är att urvalet ökat dramatiskt. Eftersom urvalet är så stort måste läsarna välja ut de böcker som de ska ge en chans. Hur människor väljer är individuellt. Författarna måste därför skriva om saker och/eller behandla dem på ett sätt som sticker ut i mängden eller åtminstone ser så ut för läsarna.

   Ett sätt att göra detta på är att skildra verkligheten så som realisterna gjorde; att skildra verkligheten på ett bra sätt är svårt, men de författare som lyckas får ofta stor uppmärksamhet. Detta får de eftersom verklighetsskildringar ofta berör känsliga ämnen och därmed väcker en debatt.

   Dagens samhälle har med andra ord underlättat för författarna och dessutom höjt standarden på litteraturen i och med konkurrensen.

   Av: Ulrika och Amy NV08

  10. Emmy Gervard Said,

   juni 8, 2010@ 20:15      

   Realismens litteratur handlar om hur livet och verkligheten faktiskt ser ut, till skillnad från romantiken, som var mer undvikande för vardagliga fulheter och problem. Det var en ny samhällsklass som hittade och faktiskt erövrade litteraturen, vilket förändrade samhället radikalt. Detta tack vare att industrialiseringen fört med sig lägre priser och större tillgänglighet på böcker. De tidigare idealen skapade av adeln byttes ut mot nya skapade av medelklassen, och allmänt kan sägas att det som skrevs fick stort genomslag, litteraturen fungerade alltså som en viktig opinionsbildare. Tack vare genomslagskraften blev detta ett viktigt maktinstrument som medelklassen använde sig av för att hävda sig gentemot adeln och föra samhället i demokratins riktning. Man beskrev problemen man såg för att göra andra medvetna om dem, och på det viset kunde de bekämpas.

   En stor del av tanken med journalistik bygger på att litteratur är ett medel för att skapa opinion och åstadkomma förändring genom att göra människor medvetna om problem som finns. Detta har stora likheter med hur medelklassen kom att använda litteraturen under realismen. Idag används fler medier än just den fysiska boken eller tidningen som medel för att belysa och diskutera problem och skapa opinion men grundtanken är densamma. Detta utgör en central del av dagens samhälle.

   Emmy, Hedda och Julia

  11. Oliver P Said,

   juni 9, 2010@ 15:08      

   Romantiken förskönade ofta vardagen och bortsåg från all misär som faktiskt existerade i samhället. Detta reagerade nu författare på, genom att skriva böcker om hur det verkligen var i livet. Man började helt enkelt uttrycka sina åsikter via böckerna i större skala.

   Samtidigt som detta sker börjar massproduktionen vilket leder till att stora tidningar som till exempel Dagens Nyheter skapas. Även dessa tar en politisk ställning, och det är något som hänger kvar än idag.

   Under upplysningen skrevs det mycket om resor till exotiska länder, men nu under realismen handlar böckerna enbart om det egna landet. Man kanske kritiserar det, men man vill fortfarande att det ska vara ledande när det gäller industri och teknologi.

   / Oskar & Oliver

  12. cwaste Said,

   juni 9, 2010@ 21:33      

   Bra att så många av er tar upp att författarna ville beskriva verkligheten så som den verkligen såg ut. Eller som Harald skriver: ”om där var något fel i samhället så ska detta belysas och inte gömmas undan.” Böcker och tidskrifter dominerade som spridningskälla. Genom att författarna synliggjorde problem, väckte de debatter och påverkade historiens utveckling. Amy och Ulrika pekar på att verklighetstrogna (de behöver ju inte vara ”sanna”, bara mycket sannolika – till skillnad från romantiken då man gärna tog ut svängarna mer) texter även i dag har en mycket stark ställning i samhället och att författare (och journalister) ofta väcker debatt med sina texter. Och Oskar och Oliver har rätt i att även om författare ofta kritiserade den förda politiken, så förde de ändå ofta fram den egna nationen som bättre än andra.
   Såväl Agnes och Louise som Emmy, Hedda och Julia för fram att medelklassen använder litteraturen som ett sätt att påverka människors attityder och på så vis får medelklassen mer makt. Hur är det i dag? Är det fortfarande medelklassen som till stora delar styr opinionen eller är det andra grupper?
   Ni gör också flera intressanta och bra jämförelser mellan då och nu:
   Robin, Edgar och Elias tar bland annat upp att spridningsvägarna blivit fler och konkurrensen hårdare. Man måste anstränga sig för att synas. Gabriel och Filip tipsar om att man kan publicera utdrag ur sin bok på nätet. Dessutom skriver de att recensioner och andra former av omskrivanden i pressen och på Internet spelar en stor roll för bokförsäljningen. Fler kan våga att ägna sig åt att skriva sedan böckerna blivit en massvara.
   Samtidigt har Diana och Lisa en viktig poäng när de skriver att det också blivit lättare och snabbare att publicera texter.
   John-Henry tar upp att litteraturen var mer likriktad då än nu och till en viss del tror jag att han har en poäng där. Jag tror också att vi i dag har friare tyglar vad gäller texters form och innehåll, än vad vi någonsin förr haft. Hoppas att det håller i sig! (Det låter kanske fånigt att skriva så, eftersom vi tar demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet o.s.v. för givet i Sverige i dag … men stora kriser, katastrofer och krig kan snabbt ändra på förutsättningarna. Utvecklingen kan också komma smygande, som ett svar mot upplevda hot: terror, kriminalitet, droger …) Tillbaka till ämnet 😉 – jag tror att de som levde under 1800-talet dock inte upplevde litteraturen som så likriktad – utan i viss mån är det en efterkonstruktion – endast vissa typer av litteratur från den tiden har överlevt sin egen tid och blivit klassiker. Men det fanns ju massor av författare som fortsatte med den gamla stilen långt efter att något annat blivit modernt och det fanns de som experimenterade med sina texter långt före sin tid utan att nå någon uppskattning eller ens bli ihågkomna.


  Trackbacks/Pingbacks

  1. NV08 läser Svenska B » Upplysning, romantik och realism

  RSS feed for comments on this post

  Hoppa till verktygsfältet