Förslag på ett slags bedömningsmall

Bedömning av skrivuppgift: ”skriva insändare/debattartikel”

Här har jag med utgångspunkt från vår specifika uppgift och det nationella provets bedömningskriterier börjat skissa på ett förslag till ett slags ”bedömningsmall”. Den är dock endast ett grovt verktyg. En texts svagheter kan i viss mån vägas upp av starka sidor. Man kan till exempel skriva en fantastisk debattartikel och bara ge den en passande rubrik och ändå få ett MVG. Strävar man efter VG eller MVG får man dock inte glömma att smidigt och korrekt berätta varifrån man hämtat sitt material! Vissa kriterier är alltså viktigare än andra.

Vad tycker ni om den? Det är svårt att konkret beskriva en kvalitetsskillnad. Kanske har ni andra och till och med bättre förslag på hur man kan göra det? (Jämför gärna med Skolverkets bedömningsmall för det nationella provet – som ni också har fått ut i pappersform tillsammans med uppgiften.)

Anpassning efter genre och mottagare:
G: Texten är en insändare/debattartikel och kan efter viss bearbetning publiceras i en dagstidning.
VG: Texten är en medvetet skriven insändare/debattartikel och är i stort sett färdig att publiceras i en dagstidning.
MVG: Texten är en välskriven och träffsäker debattartikel och är färdig att publiceras i en dagstidning.

Rubrik:
G: Rubriken är passande.
VG: Rubriken är passande och intresseväckande.
MVG: Rubriken är intresseväckande och träffsäker (d.v.s. väldigt passande).

Tes:
G: Eleven har en tes.
VG: Eleven presenterar en tydlig tes.
MVG: Eleven har en tydlig och väl genomtänkt tes.

Argumentation:
Antal argument = min rekommendation är tre starka och gärna helt olika argument för och ett emot tesen. Argumentet mot tesen måste bemötas.
G: Eleven har argument för sin tes.
VG: Eleven argumenterar på ett övertygande sätt för sin tes. Det finns en balans mellan konkreta exempel och övergripande resonemang.
MVG: Eleven argumenterar självständigt, övertygande och gärna på ett originellt (men klokt) sätt för sin tes. Tänk till! Försök att få argumenten att bli intressantare och klokare/djupsinnigare/fyndigare än det mest självklara! Eleven har ett välvalt motargument som han eller hon bemöter. Tips: Försök att sätta dig in i motståndarens sätt att tänka och bemöt hans eller hennes tänkta motargument på ett seriöst och övertygande sätt.

Struktur:
G: Texten är sammanhängande. Texten har en någorlunda genomtänkt disposition som markeras med styckeindelningen.
VG: Texten är väldisponerad. Det är fin balans mellan de olika delarna i texten. Texten har en medveten inledning och avslutning och den röda tråden är tydlig (både mellan stycken och mellan meningar). Styckemarkeringen är korrekt utförd (antingen blankrad eller indrag vid nytt stycke).
MVG: Textens disposition är elegant, klar och överskådlig. Styckeindelningen framhäver strukturen. Textbindningen fungerar bra på alla nivåer.

Stilmedel:
G: Eleven använder sig av exempel och jämförelser.
VG: Eleven använder sig av retoriska knep, såsom till exempel upprepningar, paralleller, kontraster, retoriska frågor, bildspråk (till exempel liknelser och metaforer) och exempel.
MVG: Eleven använder sig skickligt av stilmedel och retoriska knep.

Inledning:
G: Texten har en inledning som ger läsaren en uppfattning om vad texten kommer att handla om. Inledningen svarar mot den övriga textens innehåll.
VG: Inledningen är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll.
MVG: Inledningen väcker förtroende hos läsaren, är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll.

Avslutning:
G: Texten har en avslutning som ger läsaren en uppfattning om vad texten handlat om. Avslutningen svarar mot den övriga textens innehåll.
VG: Texten har en avslutning som rundar av texten på ett medvetet sätt. Avslutningen förstärker/bekräftar det som tidigare sagts i artikeln.
MVG: Texten har en avslutning som på ett elegant sätt rundar av och bekräftar tidigare resonemang. Avslutningen kan till exempel anknyta till inledningen.

Tydlighet och engagemang:
G: Eleven skriver på ett begripligt sätt. Eleven följer alla delarna av instruktionen till uppgiften.
VG: Eleven genomför alla delar av uppgiften och reflekterar runt ämnet på ett tydligt och begripligt sätt. Texten är personlig och läsvärd.
MVG: Eleven genomför alla delar av uppgiften och presenterar sina reflektioner på ett medvetet sätt. Texten är engagerat skriven, personlig och intresseväckande.

Källhantering:
Antal källor = min rekommendation är minst en och högst tre källor.
G: Eleven utnyttjar källor och gör källhänvisningar.
VG: Eleven använder källor och gör lämpliga källhänvisningar och referatmarkeringar. Dessa är smidigt infogade i texten. Referat och ev citat är rättvisande. Det märks att eleven har förstått materialet som han eller hon använder sig av.
MVG: Eleven använder källor smidigt och korrekt. Det material som eleven utnyttjar tillför intressanta aspekter på det som eleven skriver om.

Språk och stil:
G: Språket behöver inte vara helt felfritt, men eleven måste visa att han eller hon kan följa grundläggande regler för meningsbyggnad. Språket ska vara lätt att förstå och passa i en insändare eller debattartikel.
VG: Språket är klart, varierat och i stort sett korrekt. Språket och stilen passar för en insändare eller debattartikel i en dagstidning.
MVG: Språket och stilen är stilistiskt säkert och passar bra i en debattartikel i en dagstidning.

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet