Generell respons på debattartiklarna

Nu har jag läst följande debattartiklar efter att de redovisats via Urkund: Gabriel, Johannes, Ulrika, Emmy, Emma, Hedda, Harald, Julia, Petra, August, Lisa, Henrik,  Amy, Oliver, Kim, Louise, Filip, Agnes, Diana och Yousef. Bra jobbat!

Nu börjar jag så smått att kommentera, men det kommer att ta ett tag att gå igenom alla uppsatser. Så försök att ha tålamod. 🙂

Ni som inte är uppräknade här, bör snarast skicka era debattartiklar i form av bifogade filer till urkund med följande adress: charlotta.wasteson.og@analys.urkund.se

Lycka till!

Generell respons:

Anpassning efter mottagare och genre: De flesta av er verkar väl medvetna om era mottagare (en bred allmänhet som inte vill behöva anstränga sig för att förstå er, utan ni ska istället anstränga er för att göra er förstådda) och ni har anpassat er efter att texten ska fungera som en debattartikel eller insändare i en vanlig dagstidning (tydlig tes, tydliga argument, tydlig och intresseväckande inledning och tydligt slut där ni återknyter till inledningen slår fast er tes).

Rubrik: Jag tycker generellt att ni har skrivit bra rubriker som tydligt signalerar ert budskap och därmed väcker intresse.

Tes: Jag tycker generellt att ni har tydliga teser. Ni som valt att skriva denna redan i er rubrik har ofta sedan en fördel genom hela texten (tesen och er argumentation blir tydligare och bättre), särskilt om ni även avslutar med att upprepa tesen.

Argumentation: De flesta av er har valt tre argument och ett motargument och detta har fungerat väldigt bra. Några av er skulle behöva strama upp er argumentation ytterligare genom att mer renodla argumenten. Ta ett argument i taget.

Struktur: Er struktur påverkar hur stark er argumentation blir. Är strukturen klar och tydlig, blir också era argument tydligare. Tänk på att ha en intresseväckande inledning som förklarar varför ämnet är viktigt och klargör din tes. Ta sedan upp argument för och emot din tes. Ta en sak i taget, så att dina argument framträder tydligt. Ta bara upp sådant som är direkt kopplat till din tes (för eller emot den, men ta inte upp helt andra saker). Använd er gärna av formuleringar i stil med ”Jag anser att”, ”Mitt första argument för detta är”, Mitt andra argument för detta är”, ”Mitt tredje och starkaste argument för detta är” och ”Avslutningsvis” och sluta gärna texten eller talet med att skriva eller säga er tes ännu en gång ”Alltså: gör så här, tänk så här, tyck så här, sluta med det här” … Det gör er struktur tydligare och visar hur de olika delarna hänger ihop. Håller ni er strikt till er tes (för eller emot den plus en inledning som sätter in den i sitt sammanhang och en avslutning som avrundar och slår fast er tes), så får ni inga problem med den röda tråden. Tänk på att nytt stycke antingen markeras med blankrad eller ny rad och indrag. Allt som hör ihop ska stå ihop. När ni börjar med något nytt markerar ni detta med att börja ett nytt stycke. Nytt stycke börjar därför aldrig med formuleringar i stil med ”Ett exempel på detta är” (detta syftar på något i det förra stycket och hör alltså ihop med det förra stycket).

Stilmedel: Många av er använder er skickligt av direkt tilltal till läsaren (läsaren blir ”du” eller ”vi” i förhållande till skribenten) och retoriska frågor (frågor med självklara svar i stil med ”Är det då rätt att…?). Detta tycker jag funkar mycket bra! En del av er ger konkreta exempel på det som ni skriver om eller målar upp bilder så att läsaren kan se det ni beskriver framför sig. Jättefint! Upprepningar kan vara effektiva (så länge de är medvetna och inte bara brist på struktur).

Inledning och avslutning: Jag tycker generellt att ni har skrivit intresseväckande och engagerade inledningar där ni slagit fast era teser. Däremot tycker jag att en del av er slarvat något med era avslutningar. Observera att de är lika viktiga. Det är i er avslutning som ni ska samla all er kraft att övertyga era läsare. Återknyt gärna till inledningen – det är snyggt och avsluta gärna med er tes: Gör så här/Tyck så här/ Tänk så här! Det är oftast det sista som läsarna eller lyssnarna minns bäst.

Engagemang och tydlighet: Jag tycker genomgående att ni har ett tydligt engagemang för det som ni skriver om. Det är jättebra! Tydligheten behöver dock flera av er lägga mer tid på. Era argument verkar kloka och väl genomtänkta, så problemet ligger mer i bristande struktur. Jobba alltså mer målinriktat vad gäller strukturen så ordnar det sig!

Källhantering: Nästan alla av er använder minst en källa och jag vill att ni som inte gör det kompletterar. Det är jätteviktig att ni tränar er i att använda källor och att ni klarar att göra fullständiga källhänvisningar! De av er som använt källor tycker jag har lyckats med att utnyttja källorna på ett sätt som stärker era argument och er tes. Bra jobbat!

Språk och stil: Jag tycker att ert språk generellt fungerar mycket bra. En del av er gör en del satsradningar. Ni sätter alltså komma mellan fullständiga satser i stil med: ”Jag anser att betyg bör avskaffas, betyg stressar elever och gör dem mindre intresserade av sitt lärande, än av vilket betyg de får.” I det här fallet bör ni antingen sätta in ett bindeord: ”Jag anser att betyg bör avskaffas, för betyg stressar elever och gör dem mindre intresserade av sitt lärande, än av vilket betyg de får.” eller sätta en punkt och stor bokstav: ”Jag anser att betyg bör avskaffas. Betyg stressar elever och gör dem mindre intresserade av sitt lärande, än av vilket betyg de får.” Om ni väljer det senare exemplet kan ni gärna lägga in ett bindeord som visar på sambandet (till exempel ”nämligen”): ”Jag anser att betyg bör avskaffas. Betyg stressar nämligen elever och gör dem mindre intresserade av sitt lärande, än av vilket betyg de får.” En del av er blandar fortfarande ihop ”de” (subjektsformen) och ”dem” (objektsformen). Om du känner dig osäker så kolla på mitt inlägg om detta här!

Comments are closed.

Hoppa till verktygsfältet